Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1661) BUJOREANU, CONST. N. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
BUJOREANU, CONST. N. (1869-?)
8980. ~ Despre ipotecă în Dreptul Roman şi Român. Teză de licenţă, susţinută de Const. N. Bujoreanu. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1902. (24,5 x 16,5). 62 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412491)

Nu exista imagini
  1662) BUJOREANU, IOAN M. (1834-1899)
 • Opera
 • Imagini
BUJOREANU, IOAN M. (1834-1899)
(I.M.B.)
8981. ~ Băteuşii. Tablou de moravuri, de Ioan M. Bujoreanu. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socec), 1894. (22,5 x 15,5). 16 p. 1 leu. (II 111367)
8982. ~ Causa nedreptăţiriloru făcute în numirea funcţionariloru administrativi şi propunere pentru unu proiectu de lege de admisibilitate, înaintare şi destituire a acestora funcţionari, de Ioan Bujoreanu. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Associaţi), 1866. (22,5 x 14,5). 14 p. 1/2 sfanţi. (II 111304)
8983. ~ [Codicele de comerciu, de Ioan M. Bujoreanu]. [Bucureşti, 188?]. (22,5 x 15). 545 p. (II 467564)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă coperta şi foaia de titlu). Descriere după datele de la începutul textului. Numele autorului pe cotorul copertei de legătură. Datat cu aproximaţie după anul menţionat pe exemplele de corespondenţă comercială (dec. 1882 şi ian. 1883, p. 240 şi 259).
8984. ~ Codu communalu. Collectiune de toate părţile legiuirilor (promulgate pana la 1 Octombre 1870) attribuite primariloru şi consiliiloru communali cu tóte esplicaţiunile necessarii în notiţe. De J. M. Bujoreanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1871. (22 x 13,5). IX , 483[-491] p. (II 463975)
Lipsă coperta.
8985. ~ Coda communalu. Collectiune de toate părţile legiuirilor (promulgate pana la 1 Ianuarie 1871) attribuite primariloru şi consiliiloru communali cu toate esplicaţiunile necessarii în notiţe, de I. M. Bujoreanu. Ed. II reveduta, corrigiata şi adăugită. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1871. (24,5 x 16,5). 584[-586], VI p. 6 lei noui. (II 111440)
8986. ~ Collectiune de legiuirile României vechi şi noul câte s'au promulgata pene la finele anului 1870. Legi, procedure, regulamente, decrete, instrucţiuni, formulării, convenţiuni, concesiuni, statute, circulare instructive, tablouri, înavuţită cu pravila lui Caragea, legiurile principelui B. D. Stirbei, Codulu civilă vechiu alu Moldovei (Calimach), manualu de pravila bisericească şi statutele coloniiloru bulgare din Bassarabia, de Ioan M. Bujoreanu. [Voi. I]. Bucureşti (Noula Typografie a Laboratoriloru Români), 1873. (22,5 x l5,5) IV, 2139 p. (Biblioteca de Legislaţiune) (II 59995)
Mai cuprinde: Legiuiri Judiciare, Legiuiri adm., jud., corn., Legiuiri ale serv. telegrafo-postalii, Legiuiri medicale, Legiuiri ale Eforiei Spitalelor civile, Legiuiri financiare, Legiuiri militare, Legiuiri emanate de ministere, Legiuiri diverse.
8986 a. ~ Appendice la Collecţiunea de legiuirile României vechi şi nuoi câte s'au promulgaţii de la 1 Ianuarie anulu 1871 până la 1 Ianuarie 1875 şi în continuaţiune. Legi, procedure, regulamente, tractate, decrete, instrucţiuni, formulării, convenţiuni, concesiuni, statute, circulare instructive, tablouri etc. etc. în acestu appendice este trecută şi pravilnicesca condica a lui Ipsilant V. V., de Ioan M. Bujoreanu. Volumulu II alu collectiunei. Bucureşti (Noua Typographia a Laboratoriloru Romani), 1875. (22,5 x 16). 591 f. (pag. dif.) (Biblioteca de legislaţiune) (II 59995)
8986 b. ~ Collecţiunea legiuiriloru României vechi şi nuoi (câte s'au promulgată pene la 1 Ianuarie anul 1875). Volumele I şi II, de Ioan M. Bujoreanu. (Tabla generală a legiuiriloru în vigore (cuprinse în volumele I-II după ordinea alfabetică). [Bucureşti], 1875. (23 x 16). 33 p. (II 59995)
8986 c. ~ Collectiune de legiuirile României vechi şi cele noul cîte s'au promulgat de la 1 Ianuarie 1875 şi până la finele anului 1885. Legi, procedure, regulamente, tratate, convenţiuni, decrete, instrucţiuni, formulării, tarife, tablouri, statute, concesiuni, etc. Din legile vechi sunt trecute aci: Pravila lui Vasile Lupu, Pravila lui Mateiu Basarab, Pravila de la Govora, Legile turce pentru proprietatea din Dobrogea, de Ioan M. Bujoreanu. Volumul III. Partea I. Bucureşti (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români)), 1885. (24 x 16). 2 f., 789 p. (Biblioteca de legislaţiune) (II 59995)
8987. ~ Cunoscinţe folositore. Traducţiuni şi prelucrări, de I. M. Bujoreanu. Partea I-II. Bucureşti (Tipografia Lucrătoriloru Associaţi) 1865-1866. (20,5 x 12,5). 32 p. cu il. (I) ; 32 p. 1 sfanţu (II). (II 111272)
8988. ~ Degradarea instituţiei statistice şi abu-suri statistico-tipografice, comise de D. I. Petrescu şi C-nie. Denunciări făcute officialu şi prin publicitate de I. M. Bujoreanu (de două Comissii şi alţii). Bucureşti (Tipografia Lucrătoriloru Associaţi), 1866. (19,5 x 13). 108 p. Gratisu. (I 111229)
Erata pe p. 4 copertă.
8989. ~ Ebrei în România, de Ioan M. Bujoreanu. Bucureşti (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români)), 1885. (24 x 16,5). 42 p. 1 leu. (II 109035)
8990. ~ Fata subt epitropu. Comedie în 1 actu cu cântece. Compusa de Ioan M. Bujoreanu. Bucureşti, Librariu-Editoru Geoge Ioanid (Imprimeria lui Ferdinand Om), 1855. (18 x 12). 54 p. (I 375165)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
8991. ~ O floare la Plevna. Românca, de Ioan M. Bujoreanu. Musica de Dimitrie C. Butculescu. Bucureşti (Typ. Alesandru A. Grecescu), 1880. (23 x 17). [2 f.]. (II 111418)
Pe v. p. de titlu: "Essecutată pentru prima oră de d-şora Mina Georgescu în oraşul Buzău, la 11 Octombrie 1880".
8992. ~ Itinerariulu funcţionariloru administrativi în tote părţile acelea (atribuite loru) a legiloru, procedurelor, regulamenteloru, decreteloru, instructiuniloru, etc. promulgate până la 1 Ianuariii 1870; cu notitii de modificările făcute, abrogări, combinaţiuni, trimitteri şi alte esplicaţiuni. Sau attribuţiuni, însărcinări şi altele ale prefecţilor, sub-prefecţilor, primarilor, poliţailor şi funcţionariloru ataşaţi sau depen-dinţi de serviciile loru. Cullegere de Ioan M. Bujoreanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1870. (23,5 x 15). 192 p. (II 107250)
8993. ~ Judecata lui Brînduşu. Comedia în trei acte de I. M. Bujoreanu. Bucureşti (Imprimeria Stalului), 1864. (30 x 22). 29 p. (III 78915).
8994. ~ Legi, regulamente, tratate, convenţii, etc., emanate de la Ministerul de Externe. (Promulgate de la 1 Ianuarie 1875 penă în anul 1885). Editor Ioan M. Bujoreanu. Bucureşti (Tipografia Academiei Române (Laboratorii români)), 1885. (23,5 x 16,5). 170 p. (II 101453)
8995. ~ Miseriile din districtulu Vlaşca sau Despotismu, abusuri, illegalităţi. Denunciări, de I. M. Bujoreanu. Bucureşti (Tipografia Lucrătoriloru Asociaţi), 1867. (22,5 x 15). 40 p. (II 111326)
8996. ~ Mistere din Bucuresci, de Ioan M. Bujoreanu. Vol. I-II. Bucureşti, Editoru N. Cernovodeanu (Tip. lui Stephan Rassidescu), 1862. (21,5 x 14). 357[-360] p., 1 f. portr. (I); 262[-264] p. (II). (II 111298)
Cu alfabet de tranziţie.
8997. ~ Momente de distractzie sau Bune aventuri, prelucrate şi cu adăogiri de I. M. B.[ujoreanu]. Ed. II. Bucureşti, Editoru: Alesandru Matraca (Tipografia Naţională a lui Romanov şi Comp), 1857. (17,5 x 11). 26 p. 60 parale. (I 17821)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Pentru autor, vezi: Iarcu, p. 78. Ed. I - ar fi apărut în acelaşi an (Iarcu, p. 77).
8998. ~ Revederea Moldovei cu România subt Alecsandru Ioan I în 1859, de Ioan M. Bujoreanu. Bucureşti (Tipografia lui Ferdinand Om [pe copertă: Ohm], 1859. (18,5 x 12,5). 15 p. 6 jumătate sfanţihi. (I 111170)
Cu alfabet de tranziţie.
8999. ~ Teatru. I. Cuconu Zamfirache. Comedie în trei acte. II. Bătrânulu Lăceanu. Cântecelu seriosu. III. Doctorulu Scăpătatu. Cântecelu Comicu. IV. Lumpatzius á la recherche d'une position medicale. Cântecelu comicu în limba Franţeză. Căte patru, de Ioan M. Bujoreanu. Bucureşti, Libraru-Editoru George Ioanid (Tipografia naţională a lui Iosif Romanov şi Companie), 1857. (21,5 x 13,5). 148 p. 3 sfanţi. (II 111252)
Cu alfabet de tranziţie.
9000. ~ Zapciu. Canţonetă-satyră, de I. M. Bujoreanu. Musica de Dimitrie C Butculescu. Bucureşti (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1881. (24,5 x 17). 23 p. 16 p. (II 111387)
9001. ~ Zulufenblum sau Drepturile Ebreilor. Canţioneta-satyra, de Ioan M. Bujoreanu. Musica de D. C. Butculescu. Bucureşti (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1879. (22,5 x 14). 16 p. ((II 111351)
9002. ~ Zulufenblum. Canţonetă satyră. Cuvinte de I. M. Bujoreanu. Musica de Dim. C. Butculescu. Bucureşti (Tip. Carol Gobl), [1898]. (32 x 24). 2 f., 2 f. (note muzicale) 2 lei. (III 111599)
Traduceri, editări:
• Carte de noroc sau bune aventuri. Trad. de ~. Bucureşti, 1852.
FLORIAN. Trei novelle. Trad. de ~. Bucureşti, 1853.
KOCK, PAUL de. Lăptărita din Montfermeil. Trad. de ~. Bucureşti, 1855.
~. Madelena. Trad. de ~. Bucureşti, 1857.
•Pravila bisericească... şi Pravila lui Mateiu Bassarab. Editor ~. Bucureşti, 1884/1885.

Nu exista imagini
  1663) BUJOREANU, N. I. (1844-?)
 • Opera
 • Imagini
BUJOREANU, N. I. (1844-?)
În colaborare:
9003. ~ Alegere regulamentară sub unu prefectu constituţionale, [de N. I. Bujoreanu, N. Filippide şi P. Nicolau]. Bucureşti (Tip. C. A. Rosetti), 1868. (21 x 13). 1 f., 13 p. (II 465387)
Autorii, la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  1664) BUJOREL
 • Opera
 • Imagini
BUJOREL
Vezi:
PETRA-PETRESCU, HORIA

Nu exista imagini
  1665) BULĂU, THIRSU
 • Opera
 • Imagini
BULĂU, THIRSU
9004. ~ Contribuţiuni la studiul antraxului. Tratamentul lui cu soluţia Calot. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată :şi susţinută în Iunie 1909 de Thirsu Bulău, Intern al spitalului de copii Caritatea, Fost extern şi intern prin concurs al Spitalului Central Sft. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1909. (23 x 15,5). 2 f., 60 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 327) (BCU-ClN 218604)
9005. ~ Purtătorii de vibrioni în epidemia de holeră din Caracal din anul 1913, de Dr. T. Bulau, Medic de spital, fost medic detaşat în combaterea holerei. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1914. (23 x 16). 13 p. (II 38814)

Nu exista imagini
  1666) BULC, TEODOR (1859-1909)
 • Opera
 • Imagini
BULC, TEODOR (1859-1909)
9006. ~ Amintiri din Grecia. [De] Teodor Bulc. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1899. (21 x 13,5). 128 p. 60 cor. (II 408720)
9007. ~ A mese általában Kübönös tekintettel a román népmese Költészetére. Tanulmány az irodalomtörténet Köréböl. Irta: Bule Tivadar. Szamosujvárt [Gherla] (Todorán Endre Aurora Könyvnyomdája), 1898. (20 x 13). 72 p. (I 130556)
Despre poveste, cu privire specială asupra poveştii populare române.
9008. ~ Schite din Italia. [De] Teodor Bulc. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1898. (21 x 14). 265[-268] p. 2 coroane. (II 408719)

Nu exista imagini
  1667) Buletin
 • Opera
 • Imagini
Buletin
• Buletinul celui de al II-lea Congres Naţional de Medicină şi chirurgie v. • (Al II-lea) Congres Naţional de medicină şi chirurgie... Bucureşti, 1915.
9009. • [...] Buletin jubiliar publicat cu ocaziunea serbării de Hanucca dată la împlinirea a unui secol de rodnică existenţă şi activitate 5571-5671 (1811-1911). [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Eminescu), [1912]. (31 x 23,5). 30 p., 2 f. pl. (III 30238)
Descriere după copertă. Cu un cuvânt înainte de I. D. Bally. Titlul în l. rom. precedat de cel în ebraică (cu caractere ebraice).

Nu exista imagini
  1668) BULGAKOV, MAKARIE
 • Opera
 • Imagini
BULGAKOV, MAKARIE
9010. ~ Introducere în teologia ortodoxă, de Macarie. Tradusă cu binecuventarea înalt Prea Sânţitului Mitropolit Primat: DD Calinic, de Archimandritul Gerasim Timus. Doctor în teologie, profesor la Facultatea de teologie din Bucureşti şi Director al Internatului teologic. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1885. (23 x 17). XVI, 624 p. (II 264453)
Lipsă coperta.
9011. ~ Teologia dogmatică ortodoxă de Macarie. Tradusă Cu binecuventarea înalt Prea Sânţitului Mitropolit Primat DD Calinic, de Archimandritul Gherasim Timus, Doctor în teologie, profesor la Facultatea teologică din Bucureşti şi Director al Internatului teologic. Tomul I-II. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1886-1887 [pe coperte: 1887-1888]. (23 x 16). 767, VII p., 1 f. erata (I) ; 870, X p. (II). (II 394091)

Nu exista imagini
  1669) Bulgar
 • Opera
 • Imagini
Bulgar
• Bulgarii şi noi... de A. L. Vezi: BART, JEAN
9012. • Les Bulgares devant l'Europe. Bucharest, 1878. (21,5 x 14,5). 1 f., IV p., 38 p. (II 73205)

Nu exista imagini
  1670) BULGARIN, THADDEI
 • Opera
 • Imagini
BULGARIN, THADDEI
9013. ~ Ioan Vijighin. Roman moralo-satiric, de Thaddei Bulgarin. Tradus din rusăşte de Demetrie Vasilievici. Tom. I -IV. Iaşii (Tipografia română-franceso), 1852-1854. (17 x 11). 1 f., XXIII, 233 p. (I) ; 1 f., 219 p. (II) ; 196 p. (III); 1 f., 235 p. (IV). (I 187243)
Cu alfabet de tranziţie. Vol. III a apărut în 1853; vol. IV, în 1854.

Nu exista imagini
  1671) BULGĂRAŞ, P.
 • Opera
 • Imagini
BULGĂRAŞ, P.
Vezi:
MIHĂESCU, NICOLAE GR. Beţia morţii. Coperta de ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1672) BULGĂRAŞIU-POPOW, GREGORIE
 • Opera
 • Imagini
BULGĂRAŞIU-POPOW, GREGORIE
9014. ~ Despre ipotece în dreptulu romanu şi romànu. Tesa pentru licenţia susţinuta de Gregorie Bulgarasiu-Popow. Bucureşti (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1881. (23 x 16). 2 f., 218 p. (Facultatea de dreptu din Iaşi). (II 339984)

Nu exista imagini
  1673) BULGĂREANU, AL. I.
 • Opera
 • Imagini
BULGĂREANU, AL. I.
9015. ~ Pădurile noastre şi mijloacele pentru ridicarea valorei, a producţiunei şi venitului lor. [De] Al. I. Bulgăreanu, Silvicultor şi inginerhotarnic, Membru al Societăţei Progresul Silvic. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1907. (22 x 15,5). 160 p. 3 lei. (II 6927)

Nu exista imagini
  1674) BULGĂREANU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
BULGĂREANU, CONSTANTIN I.
9016. ~ Resumat de credinţele teologice ale judeilor în primul secol al erei creştine. Tesa pentru licenţă de Constantin I. Bulgăreanu. Susţinută la.. Octombre 1891. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (22 x 16). 2 f., 87 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 374706)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 83 şi urm).

Nu exista imagini
  1675) BULGĂRESCU, GEORGE T.
 • Opera
 • Imagini
BULGĂRESCU, GEORGE T.
9017. ~ Din jurul petrii. Ghicitori. Culese de George T. Bulgarescu, Absolvent al Scolei Normale. Bucureşti (Tipografia Centrala Fraţii Popescu), 1887. (22 x 14,5). 40 p. (II 412309)

Nu exista imagini
  1676) BULIGA, GHERASIM V.
 • Opera
 • Imagini
BULIGA, GHERASIM V.
9018. ~ *Carte de cetire germană pentru clasa. I gimnazială. [De] Gherasim Buliga. Cernăut, 1897. (Toma, p. 66; Loghin, p. 126)
9019. ~ *Idem pentru clasa II gimnazială. Cernăuţ, 1906. (Toma, p. 66; Loghin, p. 126).
Editări de texte:
ALECSANDRI, V. Introducere la Scrierile lui C. Negruzzi... - Negruzzi, C. Cum am Învăţat românesce... Întocmite pentru usul şcolar, de Gh.V. Buliga, Cernăuţi, 1897. (Biblioteca pentru tinerimea română adultă, IV)
CAESAR, IULIUS. Commentant de Bello Gallico. Vocabulariu şi Comentariu de ~. Broşura I. Suceava, 1899.
ŞTEFUREAC, ŞTEFAN. Carte de cetire pt. cl. IV gimn. Vol. IV prelucrat de ~. Viena, 1899.
~. Scrieri... adunate de ~. Suceava, 1896.

Nu exista imagini
  1677) BULWER LYTTON, EDWARD GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BULWER LYTTON, EDWARD GEORGE
Vezi:
LYTTON , EDWARD GEORGE BULWER

Nu exista imagini
  1678) BULYGHIN, LYDIA
 • Opera
 • Imagini
BULYGHIN, LYDIA
9020. ~ Contributions à la Recherche de l'Arsenic. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l'Université de Neuchàtel pour obtenir le grade de docteur ès-sciences par Lydia Bulyghin de T.-Severin (Roumanie). Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1914. (26,5 x 18,5). 52 p., 2 f.pl. (II 39055)
Textul în l. germană.

Nu exista imagini
  1679) BUMBAC(U), ION J. (1843-1902)
 • Opera
 • Imagini
BUMBAC(U), ION J. (1843-1902)
9021. ~ Din Istoria limbei şi literaturei române. Partea I. Istoria limbei române, de Jonu J. Bumbacu, profesorul c.r. de limba şi literatura română la liceul c.r. din Cernăuţi. Cernăuţi (Tip. Iui H. Czopp), 1889. (24 x 15,5). 2 f., IV, 128 p. (II 339892)
9022. ~ Florinta, Epopeă naţională în V. Cântece. Cânt. I şi II. Precedate de unu tractaţiu despre lirica şi epica română poporală şi clasică, de J. J. Bumbacu, profesoru ces. reg. în Cernăuţi. Cernăuţi (Tip. lui J. Piotrowski (K. Lewicki)), 1880. (15 x 11). 119[-121] p. (I 229204)
Pe cop. 4, menţiunea: "Abonaţi F Onorate cititoriui Citindu acesta modestă încercare literară şi plăcendu-ţi binevoesc a te abona la întregulu opu şi îndemnă şi pre alţii, să te imiteze. Preţulu întregului opu este 2 fi. v.a. Abonamentulu se face directu la autoru în Cernăuţi".
9023. ~ Lectură şcolară pentru clasa I şi II a Scoalelor Gimnasiale, Reale şi Pedagogice, de Ion J. Bumbacu, profesor c.r. de limba şi literatura română la liceul din Cernăuţi. Tom I (constând din doue părţi). Cernăuţi (Tip. Hermann Czopp), 1894. (22 x 13,5). 255[-260] p. cu indicele materiei şi Erori de tipariă. (Bj-Bv 140/317)
9024. ~ Noua ortografia română croită pe basa principiilor stabilite şi adoptate de Academia română din Bucureşti, de Joanu J. Bumbacu, profesoru la gimnastul c.r. din Cernăuţi. Cernăuţi, Editura autorului (Tip. Rudolfu Eckhardt), 1882. (23 x 13). 11 p. 30 cr.v.a. (BSS-II 17700)
9025. ~ *Die Principien der neuen romanischen Orthographie. Cernăuţ, 1884. 11 p. (De, 2(1894), nr. 11, iun. 1/13, p. 82: Ceva din istoria Romînilor bucovineni ; Adamescu III, p. 169 ; Morariu. Skizzen, p. 308)
În colaborare:
9026. ~ Privire istorică asupra trecutului polilică-socială şi naţională alu Ducatului Bucovina. Redactată pentru usulă poporului, de profesora Iona I. Bumbacă şi Grig. Halipă. Cernăuţi, Edit. şi propr. soc. politice Concordia (Braşovu, Tip. Alexi), 1886. (20 x 12,5). 41 p. (Din Bibl. Soc. politice Concordia în Cernăuţi, fase. I) (Retipărire separată din Gazeta Transilvaniei) (I 14063)

Nu exista imagini
  1680) BUMBAC, VASILE (1837-1918)
 • Opera
 • Imagini
BUMBAC, VASILE (1837-1918)
9027. ~ Mulţămită de'n partea Rumanilor bucovineni, închinată domnului Eudosiu, de Hurmuzachi, pentru neobositele-i oslenele, jărtvite pentru binele şi înflorirea patriei, [de V. Bumbac]. Cernăuţi (Tip. Ioann Echardt), 1861. (23 x 18,5) [4] f. (II 343943)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, la sfârşitul textului.
9028. ~ *Odă la instalarea Archiepiscopului şi Mitropolitului Dr. Silvestru Morariu-Andrievici. [De] Vasile Bumbac, (după 1874, broşură) (De, 2(1894), nr. 6, mart. 15/27, p. 42; Ceva din istoria Românilor bucovineni; Morariu, Skizzen, p. 299)
9029. ~ *Odă la serbarea de 100 de ani a şcoalei poporale din Suceava. [De] Vasile Bumbac (după 1874, broşură) (De, 2(1894), nr. 6, mart. 15/27, p. 42: Ceva din istoria Românilor bucovineni ; Morariu. Skizzen, p. 299)
9030. ~ Schite de escursiuni şi Urdirea monăstirei Sucevita, de V. Bumbacu. Suceava (Tip. lui R. Eckliardt în Cernăuţ), 1889. (21,5 x 14). 37 p. 15 cr. (Reproducere din Revista politică). (yII 408739)
Vezi de asemenea:
• Glasul fiilor la sosirea paerintelui [Teorii Bendella]. Imne festive... Cernăuţi, 1874.
~ Junior. Visul lui Petru; V. Bumbac. Soarecul şi ghinda . Cernăuţi, 1887. (Bibl. pentru tinerimea rom., nr. 4)
~ Teodora şi copilul pierdut; V. Bumbac. Poate trăi azi cineva... Cernăuţi, 1887. (Bibl. pentru tinerimea .rom., nr. 5)

Nu exista imagini