Bibliografia românească modernă

Autori - Litera M
  531) MARKI SANDOR
 • Opera
 • Imagini
MARKI SANDOR
35117. ~ Geografie, pentru şcóle civile şi superióre de fete pe basa planului de Înveţăment din 1887, [de] Márki Alexandru. După ediţiunea V a originalului maghiar. În românesce de I. Popovici. Nagyszben (Tiparul Tipografiei Archidiecesane), 1899. (23 x 15). 204[-207] p. 2 corone 60 fileri. (II 158680)
35118. ~ Idem. Sibiiu (Tipografia Archidiecesana), 1901. (23 x 15,5). 204[-206] p. 2 coroane şi 60 fileri. (II 110030)
35119. ~ Istoria universală, pentru Şcole Civile şi Superiore de fete pe basa planului de înveţăment din 1887, [de] Alexandru Marki. După ediţiunea VI a originalului. În românesce de I. Popovici. Sibiiu (Tiparul Tipografiei Arhidiecesane), 1899. (23,5 x 15,5). 158 p., 2 f. (BCU-ClN 109566)
35120. ~ Idem. După ediţiunea VI. În românesce de I. Popovici. Sibiiu (Tiparul tipografiei Archidiecesane), 1901. (23,5 x 16). 158[-161] p. (II 444519)
35121. ~ Idem. Aprobată de Înaltul Ministru reg. ung. de culte şi instrucţie publică sub Nr. 4566/901. Nagyszeben (Tiparul Tipografiei Archidiecesane), 1901. (22,5 x 15,5). 158 p. 2 corone. (II 158685)
Diferă de ediţia anterioară prin copertă şi p. de titlu.
35122. ~ Istoria universală, pentru Şcolile medii, de Dr. Alexandru Márki, profesor universitar. Traducere de Dr. Emil Szabo şi Silv. Nestor, profesori. Partea I. Evul vechiu, pentru clasa a V-a gimnazială. Balázsfalva (Tip. Seminarului teologic gr.-cat.), 1909. (22 x 14). 282 p. cu il. (BCU-ClN 241818)
Lipsă coperta.
35123. ~ Istoria Universală, pentru Şcolile medii, de Dr. Alexandru Márki, profesor universitar. Traducere de Dr. Emil Szabo şi Silv. Nestor, profesori. Partea II-a. Evu mediu şi Evu nou până la 1648 pentru clasa a VI-a gimnazială. Aprobată în manuscris prin ordinul In. Ministru de culte şi instrucţiune publică nr. 585-1908. Balázsfalva (Tip. Seminarului teologic gr. -cat.), 1909. (22 x 14,5). 284 p. cu il. 3,40 lei. (BCU-ClN 241818)
35124. ~ Istoria universală, pentru Şcolile medii, de Dr. Alexandru Márki, profesor universitar. Traducere de Silv. Nestor şi Dr. Emil Szabo, profesori. Partea III. Evul nou dela 1648-1871. Dimpreună cu Geografia Politică a statelor moderne, pentru clasa a VII-a gimnazială. Balázsfalva (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1910. (23 x 14,5). 334 p. cu il. (BCU-ClN 185836)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  532) MARMELIUC, DIMITRIE (1886-1970)
 • Opera
 • Imagini
Vezi de asemenea :
• Lui Ion Bianu. Bucureşti, 1916.
• Romania Jună lui Titu Maiorescu. Suceava, 1910.

MARMELIUC, DIMITRIE (1886-1970)
35125. ~ Figuri istorice româneşti în cântecul popular a Românilor, de Dimitrie Marmeliuc, Doctor în Litere şi Filozofie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (27,5 x 22). 52 p. 60 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II Tom. XXXVII. Memoriile Secţiunii Literare, No. 4, p. 73-124) (II 42128)
Bibliografie, la p. 51-52. Descriere după copertă. Tip., pe cop. 4.
35126. ~ Mărăşeştii. Conferinţă ţinută la şezătoarea literară, aranjată de Studenţimea Romînă din Cernăuţi, Duminică la 18 Noemvrie st. v. 1918, de Dr. Dimitrie Marmeliuc. Cernăuţi (Societatea tipografică bucovineană), 1918. (20,5 x 14,5). 15 p. 1 leu (1 cor. 50 b.) (Biblioteca Glasul Bucovinei, nr. 1) (II 159228)
Traduceri:
HORATIUS. Scrisoarea către Pisoni. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
Nu exista imagini
  533) MARMIN
 • Opera
 • Imagini
MARMIN
Vezi: MINESCU, MARIA

Nu exista imagini
  534) MARMONTEL, JEAN-FRANÇOIS
 • Opera
 • Imagini
MARMONTEL, JEAN-FRANÇOIS
35127. ~ Adelaida sau Păstoriţa alpicească [La Bergère des Alpes]. Istoria morală din poveştile D. Marmontel, tradusă de Ioann Thedorovici la Besérica Greco-Romanească din Pesta-Paroh, Assessor Consistorialnic şi a Cărţilor Romaneşti Cr.: Înt: Ţensor. Moralische Erzählung. În Buda (La Crăiasca Tipografie a Ungariei), 1836. (16,5 x 11). 75 p., 1 f. pl. (I 375226)
Cu caractere chirilice.
35128. ~ Idem, tradusă din Limbra franţuzească în cea românească, de Un Iubitoriu de înmulţirea cărţilor în Neamul său [George Săulescu] şi dată în tipariu după cum să vede la Anul 1836. a.v.g. 15. [Sibiu], 1836. (16,5 x 10,5). 2 f., 76 p., 1 pl. 2 cr.v.a. (I 424194)
Cu o prefaţă a traducătorului, care spune: "Adelaida sau Păstoriţa alpicească, încă din trecut an 1817 mam fost străduit de oam traduso din limba franţuzească, în limba noastră romanească! şi am dáto de au alăturato la Călindarele din acel trecut an. Iară acum în acest curgătoriu an 1836 aducîndumi aminte, cât timpu au trecut, de atunci până acum, pă de oparte înţelegând şi râvna Iubitorilor miei Naţionalişti ce au a ceti acest feliu de moralităţi împins fiind de cuget am tipărito adoară după cum se vede". În: Iarcu, p. 35, traducător: G. Săulescu, şi "Sabiiu" ca loc de apariţie. Cu caractere chirilice.
35129. ~ Bărbatul bun. Din povestirile morale ale lui Marmontel. Tradus de I. Eliad. Bucureşti (în Tipografia lui Eliad), 1832. (18,5 x 12). 1 f., 45 p. (I 80790)
Cu alfabet de tranziţie
35130. ~ Femea bună. Din povestirile morale ale lui Marmontel: Tradusă de I. Eliad. Bu[cu]reşti (în Tipografia lui Eliad), 1832. (18,5 x 12,5). 1 f., 46 p., 1 f. erată. (I 80791)
Cu caractere chirilice.
35131. ~ Istorisire moralnică intitulată Tripodul Elenei, de D. Marmontel. Tălmăcită de pe Franţuzeşte de Mihail Mavrodi. Eşii (În Tipografia S. Mitropolii), 1838. (14 x 9), 2 f., IV p., 45[-48] p., III p. (I 67302)
Cu caractere chirilice. Cu menţiunea: Cu Voia Ţenzurei. La p. 47-48: "Numele cinstiţilor pronumeranţi".
35132. ~ Lădiţa sau Istoria Hortensi de Livernon şi a Marchizului de Vervane. Tradusă din Franţozeşte dela Marmontel de P. Nenişor. Bucureşti (Tipărit de Zaharia Carcalechi şi Fiul), 1841. (17 x 11). 43 p. (I 72261)
Cu alfabet de traziţie.
35133. ~ *Idem. Bucureşti (Carcalechi), 1842. (Iarcu, p. 44)
35134. ~ Patru moraliceşti cuvinte [de Marmontel?], tălmăcite depre franţozie pă limba ellinească cea semplă şi obicinuită de răposatul Dvornicu Grigorie Romanit. Cercetate însă şi îndreptate de D. Paharnicu Ianache Papazoglu, decătră carele şi precât s'au putut, s'au întocmit cu mai multă scumpătate la fiinţa enniii şi a tălmăcirii, şi după însuşirea limbii ellineşti. Cu adăogire încă şi de oareşcare Sholu şi alte însemnări prealocurea, spre înţelegere mai cu înlesnire şi fără greşală a celor coprinse într'însele. Şi apoi tot de D. Paharnicu s'au tălmăcit şi pă românie, mai adăugândusă la cel românesc şi alte însemnări trebuincioase, din care cele mai multe spre tâlcuirea şi lămurirea unor ziceri. Şi acele adăogate înseamnări alăturânduse la sfârşitul cuvintelor. În cele depreurmă iarăş la Dumnealui şi prin typar la lumină s'au dat cu însăşi ale sale, şi strădanie altă, şi cheltuială, în fericitele zile ale Prea luminatei domnii a Măriii Sale Prea Înălţatului şi bine-credincios Domn şi Stăpânitor al toatei Ţării rumâneşti, Alexandru Dimitrie Ghica, Voevod şi cătră Prea cinstitul şi de slăvit Neamu şi iubitor de muse Mare Ban şi frate al Înălţimei Sale, Dumnealui Mihail Ghica s'au închinat. Ηθικοι λογοι τεσσαρες μεταφρασθεντες μεν απο του γαλλικου εις τεν χαθομιλουμενην ελληνικην, γλωσσαν παρα του μακαριτου Αρχοντος Βορνικου Γρηγοριου Ρωμανιτου. Επιθεωρνθεντες δε, κατ' αιτησιν του μακαριτου, παρα του Αρχ. Παχαρνικος, Ιωαννου Παπαζογλου και περι το ακριβεστερον της τε εννοιας και της μεταφρασθεως, και κατα ιδιωτισμον της γλωσσης, οσον οιον τε απαρτηθεντες. Και μετα προσθηκης Σχολιων τινων και αλλων υποσημειωσεων, προς ευκολωτεραν καταληψιν των εν αυτω περιεχομενων. Τεως δε και δια του τυπου εις φως εκδοθεντες παρα του Αρχοντος Παχαρνικου ιδιοις αυτου αναλωμασι. Και δι' επιδιοθωσεως των μερικων εν τω τυπουσθαι σφαλματων, κατ' αυθαιρετον αυτου συγκαταθεσιν, παρα του Κυριου Μιχαηλ Χρηστιδου. Επι της Πανεκλαμπρου Ηγεμονιας βλαχιας του Ευσεβεστατου και Υψηλοτατου Αυθεντου Κυριου, Κυριου Αλεζανδρου Δημητριου Γκικα, βοεβοδα, και προς τον Πανευγενεστατον και φιλομουσον Αρχοντα Μεγαν Μπανον και Υψηλοτηιος του, Κυριον Μιχαηλ Γκικα, παρα του εκδοτου αφιερωθεντες. Bucureşti (Tip. D. Fr. Valbaum), 1860. (20,5 x 13). XVIII, 224[-229] p. (II 69683)
Text paralel în l. greacă şi română (cu alfabet de tranziţie).
35135. ~ Λογοι τρεις. Εκ των Ητικων του Μαρμοντελου, και απο του Γαλλικου μεταφρασθεντες. Trei cuvinte din cele moraliceşti ale lui Marmontel tălmăcite adecă depre limba Franţozească de Dumnealui Marele Paharnic Ianache Papazoglu. Adăogânduse însă pe alocurea după trebuinţă şi oareşcare Subt-însemnări sau Note, spre lămurire atât a înţelegeri cât şi a unor ziceri. Apoi tot de Dumnealui şi prin însăşi osârdia şi cheltuiala ale sale, şi în lumină dânduse, în fericitele zile ale Prea-Înălţătului şi Bine-Credincios şi Prea-Luminat Domn al nostru şi Stăpânitor al toatei Ţării Rumâneşti Gheorghie Dimitrie Bibescu VV. s'au închinat la Dumnealui Prea-cinstitutul Mare Logofăt al Dreptăţii şi Cavaler Alecsandru Vellara. [Bucureşti] (Typărit la Pitarul Zah. Carcalechi, Typograful Curţi Domneşti), În Anul Mîntuiri, 1846. (19,5 x 12,5). 9, 339 p. (în realitate: 400) (I 22078)
Text paralel în l. greacă şi română cu caractere chirilice.
35136. ~ Velisarie, scriere morală compusă în limba franţozească de Marmontel, şi tradusă slobod în cea rumânească de D. Pah. Sim. Marcovici, profesor al colegiului naţional din Sf. Sava ş.c.l. Bucureşti (În tipografia curţii a lui Fr. Valbaum), 1843. (17 x 11,5). 4 f., 280 p. (I 72277)
Cu alfabet de tranziţie. Titlul original: "Belisaire. Essai sur le goût".
35137. ~ Idem de Marmontel, Secretar perpetuel al Academiei Françese. Tipârit în românesçe prin generositatea M. Salle prea înaltului Domnu al Terii Rumanesci Georgie D. Bibescul tradus de Alexandrina Maghieru. Bucuresci (În tipografia lui Eliade), 1844. (20,5 x 3,5). 1 f., IV p., 1 f., 224 p. (II 159301)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine.

Nu exista imagini
  535) MARMOTTE, CHARLES
 • Opera
 • Imagini
MARMOTTE, CHARLES
35138. ~ Scii franţuzesce? sau Metodulu nou pentru a învăţa franţuzesce fără cea mai mică dificultate în şase septemâni. Compus de Charles Marmotte. Craiova, Librar Editore şi Tipograf Filip Lazar, 1887. (16 x 12). 30 p. 50 bani. (I 391500)

Nu exista imagini
  536) MARNI, JANA
 • Opera
 • Imagini
MARNI, JANA
Vezi:
BOCU, M. O repetiţie. Brassó, 1913.

Nu exista imagini
  537) MAROIANU, AL. I.
 • Opera
 • Imagini
MAROIANU, AL. I.
Traduceri:
CYPRIANUS. Despre purtarea fecioarelor... Trad. Teză pentru licenţă de ~. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  538) MAROSAN, IACOB
 • Opera
 • Imagini
MAROSAN, IACOB
35139. ~ Eucharisticon Carmine Elegiaco Concinnatum, quod Neo Erectarum Scholarum Gymnasiali Coronensis benefactoribus, die XXIV. Julii occasione Distributorum Praemiorum, Alma Juventus grate cecinit. [Fecit Jacobus Marosan m.p. Dioceseos Fogar. Theologus Absolutus et Coronae Professor]. Coronae in Transilvania (Typis Joannis Gött), [1842]. (23,5 x 17,5). 8 p. (BCU-ClN 110097)
Autorul, la finalul textului. Versuri ocazionale.

Nu exista imagini
  539) MAROSÁN, VIKTOR
 • Opera
 • Imagini
MAROSÁN, VIKTOR
35140. ~ Magyar-rumán nyelvtan. (Gyakorlat alapon). Vezérkönyv a magyar nyelv elsajátitásához. Elemí népiskolák számára s felnőttek oktatására. Irta Marosán Viktor, M. Kir. állami tanitó. Második változatlan kiadás. Budapest, Lauffer Vilmos Tulajdona, (Nyomt. Buschmann F.), 1892. (22,5 x 15,5). 83 p. (II 86269)
Tip., la p. 82.

Nu exista imagini
  540) MAROSIN, NICOLAE I. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
MAROSIN, NICOLAE I. (1879-?)
35141. ~ Contribuţiuni la studiul injecţiunilor epidurale în tratamentul incontinenţei esenţiale de urină. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în diua de 23 Iunie 1903 de Nicolae I. Marosin. Bacalaureat în litere şi sciinţe. Intern din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tipografia Munca), 1903. (23,5 x 16). 77 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 691) (II 409184)
Vezi de asemenea:
CLINICA Oftalmologică a Universităţei din Bucureşti. Memoriile Medicilor militari. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini